Etusivulle | Yhteystiedot | Ajankohtaista | Jäseneksi liittyminen  | Jäsentiedotteet  | Tilaa julkaisuja  | In English

 

AJANKOHTAISTA


Puuttuuko artikkelisi tiivistelmä? 

Jos haluat aikaisemmissa julkaisuissa olleen artikkelisi tiivistelmän näille nettisivuille, lähetä tiivistelmä sähköpostitse julkaisuvastaava Tuula Okkoselle, tuula.okkonen (at) oulu.fi

• • • • • •

Ohjeita aikakauskirjaan kirjoittaville

Aikakauskirjaan tarkoitetut käsikirjoitukset voivat olla suomeksi, englanniksi, saksaksi tai ruotsiksi. Toimituskunta hyväksyy käsikirjoitukset julkaistavaksi asiantuntijatarkastuksen (referee-menettely) jälkeen. Tekstin suosituspituus on noin 15 sivua (A4). Kaikkiin käsikirjoituksiin on liitettävä korkeintaan yhden sivun mittainen englanninkielinen tiivistelmä. Kirjoittaja vastaa vieraskielisen tekstin kielentarkistuksesta. Todistus suoritetusta käännöstyöstä tai kielentarkistuksesta on liitettävä artikkelitekstin yhteyteen. Tekstissä ei tule olla tavutusta ja yleensä muotoiluja mahdollisimman vähän. Tekstin pistekoko on 12, kirjaintyyppi Times New Roman ja riviväli 1,5.


Alaviitteet

Artikkeli varustetaan alaviitteillä ilman erillistä lähdeluetteloa. Alaviitteissä pistekoko on 10 rivivälillä 1. Kun teos mainitaan ensimmäisen kerran, siitä annetaan täydelliset bibliografiset tiedot. Teoksen nimi kursivoidaan, artikkelin nimi laitetaan lainausmerkkeihin ja sivut, joihin viitataan, ilmoitetaan pilkulla erotettuna. Esim.:

  • Robert Bideleux and Ian Jeffries, A History of Eastern Europe. Crisis and Change. Routledge, London and New York 2001, 110–112.
  • Kristina Brazaitis, ”Donelaitis Viewed through Rose-tinted Glasses: Did Johannes Bobrowski Misread the Lithuanian Bard?”. Journal of Baltic Studies, Volume XXXV, Number 1, Spring 2004, 54–55.
  • Silviu Miloiu, ”The Csangos of Romanian Moldavia”. The Forgotten Minorities of Eastern Europe – The History and Today of Selected Ethnic Groups in Five Countries. Edited by Arno Tanner. East-West Books, Helsinki 2004, 133.
  • Helene Cooper, ”Rice Clashes With Russian on Kosovo and Missiles”. The New York Times 31.5.2007.

Uudelleen viitattaessa:

  • Bideleux and Jeffries 2001, 115.
  • Brazaitis 2004, 59–62.
  • Miloiu 2004, 148–149.

Painamattomissa lähteissä yksilöidään käytetty asiakirja ja ilmoitetaan arkistotiedot tarvittavalla tarkkuudella. Esim.:

  • Minute by Esmond Ovey, 26.1.1922, FO 371/8104, N762/82/63, Public Record Office (PRO), London.

Ohjeita voi harkinnan mukaan soveltaa muiden aineistoryhmien kohdalla. Kirjoittajat vastaavat itse kirjoitustensa sisällön ja viitteiden oikeellisuudesta sekä uudelleenpainetun materiaalin tekijänoikeuskysymyksistä. 


Vertaisarviointi

Kaikki Faravidille tarjotut tutkimusartikkelit käyvät läpi vertaisarviointiprosessin, jonka tarkoituksena on varmistaa aikakauskirjassa julkaistavien käsikirjoitusten korkea tieteellinen taso. Pääkirjoitukset, katsaukset, kirja-arviot tms. voidaan tapauskohtaisesti arvioida kevyemmin toimituksen sisällä, jolloin ne julkaistaan ilman erillistä tieteellistä laadunarviointia. Tarjotun käsikirjoituksen tulee olla aiemmin julkaisematon ja Faravidin kirjoitusohjeiden mukaan laadittu. Käsikirjoitus ei saa olla samanaikaisesti tarjolla julkaistavaksi muissa julkaisukanavissa.

Toimitus tutustuu sille tarjottuihin käsikirjoituksiin, arvioi alustavasti niiden tieteellisen tason ja päättää vertaisarviointiprosessin käynnistämisestä. Mikäli toimitus ei pidä arviointiprosessin käynnistämistä perusteltuna esimerkiksi käsikirjoituksen sisällön tai keskeneräisyyden vuoksi, se voi pyytää kirjoittajaa tekemään tekstiin muutoksia tai hylätä julkaisuehdotuksen. Arviointiprosessin käynnistämisestä ja sen aikataulusta, mahdollisesti edellytettävistä muutoksista tai hylkäävästä päätöksestä pyritään ilmoittamaan kirjoittajalle mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 30 päivän kuluessa artikkeliehdotuksen jättämisestä.

Vertaisarviointiprosessissa toimitus pyytää lausunnot käsikirjoituksen julkaisukelpoisuudesta vähintään kahdelta arviointitehtävään kutsutulta asiantuntijalta. Arvioijat eli refereet ovat toimituksen ulkopuolisia ja arvioitavan käsikirjoituksen suhteen riippumattomia väitelleitä tutkijoita tai muita tieteenalan asiantuntijoita. Arviointi suoritetaan anonyymisti: kirjoittajan henkilöllisyyttä ei kerrota arvioijille eikä arvioijien tietoon saateta kirjoittajan tai toisten arvioijien nimiä.

Arvioijia pyydetään ottamaan vapaamuotoisissa ja perustelluissa arvioissaan kantaa tarjottujen käsikirjoitusten julkaisukelpoisuuteen neliportaisella asteikolla. Kunkin arvioijan toivotaan esittävän käsikirjoituksen 1) julkaisemista sellaisenaan, 2) julkaisemista vähäisin muutoksin, 3) julkaisemista suurehkoin muutoksin tai 4) hylkäämistä. Lausunnot ovat luonteeltaan neuvoa-antavia, eivätkä ne sido toimitusta julkaisupäätöksen tekemisessä. Arviointikierroksen tavoiteaika on noin kuusi viikkoa.

Lausunnot saatuaan toimitus lähettää ne tiedoksi kirjoittajille ja kertoo samalla mahdolliset omat muutos- ja täydennysehdotuksensa. Mikäli arvioijat ovat puoltaneet käsikirjoituksen julkaisemista vähäisin tai suurehkoin muutoksin, esittää toimitus tässä yhteydessä myös näkemyksensä siitä, mitä ehdotetuista muutoksista se pitää edellytyksenä artikkelin julkaisemiselle. Toimitus voi pyytää kirjoittajaa laatimaan käsikirjoituksen uuden version mukaan saatteen, jossa otetaan kantaa arvioijien huomioihin ja perustellen kerrotaan, miten muutosehdotukset on huomioitu.

Toimitus arvioi tapauskohtaisesti, ovatko alkuperäiseen julkaisuehdotukseen tehdyt muutokset niin huomattavia, että ne edellyttävät uutta arviointikierrosta. Käsikirjoituksesta voidaan pyytää kolmas lausunto myös silloin, jos saadut lausunnot ovat keskenään ristiriitaisia. Lausuntojen ja kirjoittajan mahdollisesti laatimien muutosten perusteella toimitus tekee lopullisen päätöksen käsikirjoituksen julkaisemisesta tai hylkäämisestä.

Toimitus säilyttää kirjoittajien ja arvioijien nimet, julkaisuehdotukset ja asiantuntijalausunnot kaikkien vertaisarvioitaviksi hyväksyttyjen käsikirjoitusten osalta. Julkaistuista käsikirjoituksista tallennetaan lisäksi toimituksen kirjoittajille lähettämät julkaisupäätökset. Tallennetut tiedot eivät ole julkisia.

Ohjeet vertaisarvioijille

Asiantuntijalausunnon tarkoituksena on auttaa toimitusta päättämään käsikirjoituksen tieteellisestä julkaisukelpoisuudesta. Arvioijana toimiminen on luottamustehtävä, johon lupautuessaan asiantuntija sitoutuu käsittelemään käsikirjoituksia luottamuksellisesti ja olemaan käyttämättä niiden sisältöä omaksi edukseen. Käsikirjoituksista ei saa keskustella eikä niitä saa näyttää ulkopuolisille.

Vertaisarviointiprosessissa toimitus pyytää lausunnot käsikirjoituksen tieteellisestä julkaisukelpoisuudesta vähintään kahdelta arviointitehtävään kutsutulta asiantuntijalta. Arviointi suoritetaan anonyymisti: kirjoittajan henkilöllisyyttä ei kerrota arvioijille eikä arvioijien tietoon saateta kirjoittajan tai toisten arvioijien nimiä.

Arvioijia pyydetään ottamaan vapaamuotoisissa ja perustelluissa arvioissaan kantaa tarjottujen käsikirjoitusten julkaisukelpoisuuteen neliportaisella asteikolla. Arvioija voi suositella käsikirjoituksen 1) julkaisemista sellaisenaan, 2) julkaisemista vähäisin muutoksin, 3) julkaisemista suurehkoin muutoksin tai 4) hylkäämistä. Lausunnot ovat luonteeltaan neuvoa-antavia, eivätkä ne sido toimitusta julkaisupäätöksen tekemisessä. Arviointikierroksen tavoiteaika on noin kuusi viikkoa.

Lausunnossaan asiantuntijan toivotaan arvioivan käsikirjoituksen ansioita ja puutteita esimerkiksi sisällön, rakenteen, kysymyksenasettelun, tutkimusmenetelmien käytön, lähdeaineiston ja johtopäätösten osalta. Myös muihin seikkoihin, kuten kieliasuun, viittaustekniikkaan, taulukoiden ja kuvien selkeyteen sekä tutkimusaiheen tieteelliseen relevanssiin on suotavaa ottaa kantaa.

Toimitus odottaa asiantuntija-arvioiden olevan perusteltuja, asiallisia ja rakentavan kriittisiä. Mahdollisimman konkreettiset kehitysehdotukset auttavat tekijää työstämään käsikirjoitustaan entistä paremmaksi. Lausunnossa on lisäksi syytä tuoda julki käsikirjoituksen päällekkäisyys aiemmin julkaistun aineiston kanssa sekä mahdolliset epäilyt plagioinnista tai puutteista viitteiden ja lähteiden merkinnän suhteen.

Vertaisarvioinnista ei makseta palkkiota, mutta asiantuntija-arviointitehtävät lasketaan tieteelliseksi ansioksi.

Aineistoaikataulu

Faravid ilmestyy kaksi kertaa vuodessa (syksyllä ja keväällä). Käsikirjoitus on jätettävä sähköisessä muodossa doc(x)-tiedostona. Jättöaika kevään numeroon on 1.12. ja syksyn numeroon 1.6. 

Muuta

Kukin kirjoittaja saa teoksesta kolme vapaakappaletta. Faravidin artikkelit noteerataan Historical Abstractsissa. Aikakauskirja kuuluu myös EBSCO:n sähköiseen jakeluaineistoon.

Artikkelit julkaistaan sähköisessä muodossa PSHY:n kotisivulla.  Yhdistyksellä on oikeus julkaista artikkelit kirjana ja sähköisessä muodossa internetissä. 

Faravidissa julkaistujen artikkelien rinnakkaistallentaminen yliopistojen sähköisiin julkaisuarkistoihin on sallittu vuoden viiveellä numeron ilmestymisestä.


Yhteystiedot

Matti Mäntylä
Humanistinen tiedekunta, historia
PL 1000
90014 Oulun yliopisto
matti.mantyla(at)oulu.fi

[Takaisin sivun yläreunaan]
 

16.06.2019